بنده ,خوشا ,بحال ,مهربان ,خداوند ,رستاخيز ,خوشا بحال ,خداوند مهربان ,بحال زمانيكه ,دكتر جهاندار ,عرفاني دكتر

 

دلنوشته هاي عرفاني دكتر جهاندار مهر افشا از ساليان دور

قسمت ششم

بسمه تعالي

اگر مومن و مومنه با طاعات حق وعشق باو و با پاكي به روز مجموع رسد از نظر مولوي آن عارف به حق چنين كسي سرانجامش چه مي شود.

خنك آن دم كه به رحمت سر عشاق بخاري

خنك آن دم كه بر آيد ز خزان باد بهاري

خنك آن دم كه بگوئي كه بيا عاشق مسكين

كه تو آشفته ما آئي سر اغيار نداري

خنك آن دم كه در آويزد در دامن لطفت

تو بگوئي كه چه خواهي ز من اي مست نزاري

شود اجزاي تن ما خوش از آن باده باقي

برهه اين تن طامع ز غم مايده خواري

خنك آن دم كه بگويد بتو دل كشت ندارم

تو بگوئي كه برويد پي تو آنچه بكاري

خنك آن دم كه شب هجر بگويد كه شبت خوش

خنك آن دم كه سلامي كند آن نو زبهاري

خنك آن دم كه بر آيد بهوا ابر عنايت

تو از آن ابر بصحرا گهر لطف بباري

اگر تو اي انسان همه تن واعضا و جوارح خود را پاك كردي و به طاعات حضرت عزت اين اعضا را بنور رسانيدي پاداشش را در اين غزل دلنشين خواهي ديد انشا الله

چه زيبا  و فرح بخش است آن لحظه ايكه سر ازخاك لحد در رستاخيز برداري و به حضور حضرت عزت خداوند مهربان و انبياء و اولياء و فرشتگان رسي خوشا آن به ساعت كه دست محبت لايزالي بر سر بنده مومن و مومنه را نوازش كند و نور خداوند مهربان همچون نسيم بهاري وزيدن نمايد وخوشا بحال بنده ايكه خداوند مهربان در رستاخيز مي فرمايد بيا اين بنده پاك من كه دردنيا تو ما را دوست مي داشتي و آن طاعات با ريا و خالص انجام دادي بيا.خوشا بحال آن روزيكه بنده دست دراز كند به لطف خداوندي و او بفرمايد اي بنده من چه ميخواهي خوشا بحال زمانيكه لطف و عنايت خداوند شامل حال بنده مي شود. و اين تن طامع كه نعمت خواه بود از اين غم برهد و در نور الهيت محو شود خوشا بحال زمانيكه بنده به خدا عرض كند كه كشت ندارم. كاري نكرده ام و خداي مهربان بفرمايد. آنچه اي بنده بخواهي همت و بكاري برويد. خوشا بحال آن وقتيكه لطف وكرامت تو اي خداي بزرگ بخشاينده بر سر بندگان گوهر افشاني كند و صحراي رستاخيز را نور باران كند. خوشا بحال بندگان مومن و مخلص .


التماس دعا

مهر افشا

ادامه دارد......

منبع اصلی مطلب : عرفان و تندرستی
برچسب ها : بنده ,خوشا ,بحال ,مهربان ,خداوند ,رستاخيز ,خوشا بحال ,خداوند مهربان ,بحال زمانيكه ,دكتر جهاندار ,عرفاني دكتر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : دلنوشته هاي عرفاني دكتر جهاندار مهر افشا از ساليان دور