نفوذ ,قرون مختلف

عرفان و نفوذ ان در ادب فارسی

به قلم دكتر جهاندار مهرافشا

قسمت چهاردهم

بت ها بر مي گردند

از حوصله و مجال اين مقالت خارج است كه بخواهيم متون ادب عربي و فارسي را جزء به جزء بررسي كنيم و نحوه تفكر ادبيات را در قرون مختلف از اين جهت مورد رسيدگي قرار دهيم، لكن آنچه مسلم است وبه طور كلي بايد گفت شعرا و نويسندگان در اعصار و قرون مختلف تابع خواست ارباب نفوذ وقت بوده اند بويژه آنكه اداره زندگي آنها بدست صاحبان زر و زور بوده است همچنانكه مبلغين و مروجين ديني و بر اين اصل ديده مي شود كه در دوران خلفاي بني اميه و به دنبال آن بني عباس سبك و روش كار ادباء و نويسندگان و علماء مذهب دگرگون مي شود و از يك سو ديگر بناي كار ادبيات واژگون مي گردد امير المومنين ها ساخته مي شوند كه در عين ارتكاب همه گونه اعمال و رفتار از آخرين پله امير المومنيني فرود نمي آيد پايه تملق و چاپلوسي در مكاتبات اداري و غير اداري گذارده مي شود.

شعراي عربي سراي از هر طرف بسوي مركز خلافت روان مي شوند، مدح و ثناي خلفا را مي كنند و آنها را بدرجه پيامبري و بلكه خدائي مي رسانند، احكام و فرمانهاي آنها را فرمان خدا مي دانند اين وضع در دوران بعد نيز سيره  و عادت مي شود و در ادب پارسي نيز بنحو محسوسي نفوذ مي كند بطوريكه پاره اي از شعراء و نويسندگاني بوجود مي آيند كه اصل و فرع كار خود را بر بت پرستي و بت تراشي مي گذارند، مديحه سرائي هنر مي شود و همين الي آخر.

ادامه دارد.........

منبع اصلی مطلب : عرفان و تندرستی
برچسب ها : نفوذ ,قرون مختلف
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : عرفان و نفوذ ان در ادب فارسی