الله ,اوست ,حكمت ,حكمت اوست ,معروف عرفاني

رساله هاي مشهور و معروف عرفاني

تهيه، تدوين، تنظيم:

دكتر جهاندار مهر افشا

قسمت دوم

بخش چهارم

رباعي

عمري بغم دنيي دون مي گذرد

هر لحظه ز ديده اشك خون ميگذرد

شب خفته و روز مست وهر صبح خمار

اوقات عزيز بين كه چون مي گذرد

الهي اگر نظر فاسقان بر زر و سيم است ونظر صادقان بر خوف و بيم است اما نظر عبدالله بيچاره بر نوزده حرف بسم الله الرحمن الرحيم است.

بسم الله نام ملكي است كه اين گنبد رفيع ايوان در گاه او است.

خورشيد عالم آرا چون جام جهان نما به حكمت اوست. هيكل ماه گاه چون لعل زرين و گاه چون درع سيمين به قدرت اوست. هر كجا عزيزيست آراسته ي خلعت اوست. و هر كجا ذليليست خسته ي تير حكمت اوست.

شعر

اي ز سر راه تو هرگز كسي آگاه ني

وي بجز غم سالك راه تو راه همراه ني

اي صفات توبجز پاكي و جز پاكيزه ني

وي ترا هيچ آفريده همسر و همتاه ني

هر كه شاهنشاه تر در پيش حكمت بنده تر

حكم تومقهور سلطان و وزير وشاه ني

هر كه اندر راه تو آهي بر آرد درد و كون

شاه گردد گرچه او را قدرت يك كاه

راحت عشاق تر جز باي بسم الله نيست

مونس مشتاق تو جز قاف قال الله ني

الهي بعزت دعوت دعوت قومي ليلاً و نهاراً كه ما را از صفات آيات بينات كلام رباني، عصمت هر چه تمامتر ارزاني دار.

ادامه دارد......

 

منبع اصلی مطلب : عرفان و تندرستی
برچسب ها : الله ,اوست ,حكمت ,حكمت اوست ,معروف عرفاني
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : رساله هاي مشهور و معروف عرفاني